STADGAR

§1 SYFTE OCH ÄNDAMÅL

SwAFHF verksamhet syftar till att tillvarata, bevara och operera flygplanstyper, med tillhörande materiel, som tidigare opererats av Flygvapnet. Även andra historiskt intressanta flygplan kan ingå i SwAFHF flygplansflotta efter särskilt övervägande och beslut av styrelsen.

SwAFHF skall finansiera verksamheten främst genom ideellt arbete, intäkter från deltagande i flyguppvisningar, ideellt stöd, sponsring, medlemsavgifter samt försäljning av profilartiklar.

SwAFHF skall verka för att sprida kunskap om och öka intresset för Flygvapnets och den svenska flygindustrins stolta historia, samt stödja verksamheter med syfte att öka rekrytering av personal till Försvarsmakten och försvarsrelaterade företag.

§2 MEDLEMSKAP

Föreningen består av aktiva medlemmar samt stödmedlemmar.

Aktivt medlemskap har de som antingen flyger eller arbetar med föreningens flygplan och materiel enligt tillsynsenheten eller genom annan verksamhet inom föreningen som gagnar föreningens syften och mål. Aktivt medlemskap erhålls efter rekommendation från aktiv medlem och godkännande av styrelsen.

Stödmedlemskap har den som vill stödja SwAFHF och som har betalat stödmedlemsavgift för innevarande år.

Styrelsen äger rätt att i särskilda fall bevilja hedersmedlemskap till person som visat uttalat intresse och engagemang för SwAFHF.

Aktiv medlem och hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§3 AVGIFTER

Medlemsavgift fastställs årligen av årsstämman. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§4 RÄKENSKAPSÅR

SwAFHF arbets- och räkenskapsår löper över kalenderåret. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars.

Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen senast 1 maj. Val av två revisorer sker på ordinarie årsmöte.

§5 REVISION

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Räkenskaperna förs i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och enligt god redovisningssed.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§6 ORGANISATION

SwAFHF verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, två till sex ledamöter och det antal suppleanter årsmötet beslutar om, samt auktoriserad flygchef och teknisk chef ur den flyg- och markoperativa organisationen.

Ordföranden utses för ett år och övriga ledamöter utses för två år. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

Den flygoperativa och underhållstekniska organisationen leds av styrelsen enligt Transportstyrelsens krav.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.


Enkel röstövervikt gäller. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Suppleanter och övriga funktionärer utom styrelsen äger yttrande- men ej rösträtt.

§7 FÖRENINGSMÖTE

Årsmöte hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall vara kallad tillhanda senast 30 dagar färe årsmötet. Kallelse kan ske med brev, e-post, sms eller genom publicering på föreningens webbsida.

Extra möte hålls då styrelsen finner så erforderligt. Kallelse härtill utfärdas på samma sätt som är stadgat för ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte skall ärenden enligt bilaga föredras.

§8 EKONOMI

Årsmötet äger rätt att efter förslag från styrelsen fatta beslut om gratifikation eller stipendium till medlem som under det gångna räkenskapsåret gjort extraordinära insatser till gagn för SwAFHF.

§9 RÖSTRÄTT

Vid årsmöten och extramöten har endast aktiva medlemmar rösträtt. Stödmedlemmar inbjuds att deltaga och yttra sig vid årsmöten och extramäten, men har ej rösträtt.

Varje aktiv medlem som deltar vid årsmötet eller som har inlämnat fullmakt till annan deltagande aktiv medlem äger rösträtt med en (1) röst. Deltagande aktiv medlem får företräda en (1) icke deltagande aktiv medlem.

För beslut fordras enkel majoritet utom i frågan om SwAFHF upplösning (se §10). Vid lika röstetal äger ordförande utslagsrätt utom vid val då lottning verkställs.

Omröstning skall ske öppet. Vid val må det dock ske slutet, därest röstberättigad gör framställning härom.

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av stadgarna skall, för att vara giltigt, fattas vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet.

§11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om SwAFHF upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande möten, med minst två veckors mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet.

Upplöses SwAFHF skall dess tillgångar efter förslag från styrelsen överlämnas till något ändamål som främjar bevarandet av historiska flygplan.

BILAGA 1, ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

 1. Sammanträdets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelsen och beslut med anledning därav.
 5. Föredragning av förvaltningsberättelsen och beslut med anledning därav.
 6. Föredragning av revisionsberättelsen och beslut med anledning därav.
 7. Beslut angående ansvarsfrihet.
 8. Beslut angående ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 9. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter för en tid av två år. 
 10. Val av ordförande för en tid av ett år.
 11. Val av ledamöter samt suppleanter för en tid av två år.
 12. Val av revisorer jämte en suppleant.
 13. Val av valberedning bestående av två medlemmar.
 14. Beslut angående ärenden, som av enskild medlem skriftligen väckts senast en vecka före årsmötet.
 15. Fastställande av medlemsavgift för stödmedlem.
 16. Sammanträdets avslutande.